STATUTUL ASOCIATIEI „SOCIETATEA EDITORILOR DIN ROMANIA”


Cap. I. Dispozitii generale
Denumire, scop, sediu

Art. 1. Asociatia „Societatea Editorilor din Romania”, denumita in continuare SER, este o asociatie culturala, nonguvernamentala, persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, compusa la randul sau din alte persoane juridice editurile membre. SER este constituita in baza Ordonantei nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii.

Art.2. SER a luat fiinta prin acordul liber de vointa al urmatorilor asociati – membrii fondatori:

1. S.C. Editura Orizonturi S.R.L., societate comerciala cu asociat unic, cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 4, bl. 117, et. 3, ap. 7, sector 4, inregistrata in RC, sub nr. J40/4555/1991, reprezentata prin director general dr. Ioan Enescu;

2. S.C. Editura Saeculum I.O., societate comerciala cu asociat unic, cu sediul in strada Theodosie Rudeanu nr. 29, sector 1, Bucuresti, inregistrata in RC, sub nr. J40/4919/1994, reprezentata prin director general prof. Ionel Oprisan;

3. S.C. Superexim – Editura Lider S.R.L., societate comerciala cu asociat unic, cu sediul in Bucuresti, B-dul Libertatii nr. 4, bl. 117, et. 3, ap. 7, sector 4, inregistrata in RC, sub nr. J40/24179/1994, reprezentata prin director Tatiana Stanculescu.

Art. 3. Scopul SER consta in unificarea eforturilor membrilor sai in directia rezolvarii unor probleme stringente, comune tuturor editorilor, pentru optimizarea activitatii editoriale si pentru obtinerea unui cadru legislativ adecvat acestui deziderat. De asemenea, SER isi propune sa contribuie la promovarea culturii romanesti prin sprijinirea autorilor romanii din tara si diaspora.

Art. 4. Sediul social al SER este in Romania, Str. George Enescu, nr. 27-29, sector 1, Bucuresti.

Consiliul Director poate hotari schimbarea sediului.

SER isi poate deschide filiale in alte localitati din Romania.

SER poate mandata in functie de necesitati, persoane juridice si fizice din Romania sau din strainatate, pentru ai reprezenta interesele in alte tari, in mod permanent sau temporar.

Art. 5. in vederea realizarii scopurilor sale, SER isi organizeaza, cu respectarea tuturor reglementarilor legale, in vigoare, servicii, compartimente sau unitati economice proprii.
Cap. II. Scopul si obiectivele asociatiei

Art. 6. in realizarea principiilor enuntate in art.3, SER isi propune:

   1. Sa stabileasca o politica comuna a editorilor, membrii ai SER, in raporturile cu societatile comerciale, producatoare de hartie, poligrafice si cu retelele de difuzare a cartii pentru apararea intereselor economice ale editurilor;
   2. Sa reprezinte interesele membrilor sai in raporturile cu organele puterii si administratiei de stat, in vederea stabilirii unor masuri concrete de protectie si aparare a productiei editoriale la adapost de orice ingerinte sau presiuni de ordin politic, ideologic, rasial sau confesional;
   3. Sa impuna o strategie editoriala, intemeiata in mod preponderent pe criterii calitative;
   4. Sa intretina relatii de colaborare cu asociatii sau institutii similare din alte tari;
   5. Sa editeze si sa difuzeze publicatii periodice de reclama pentru carte si servicii editoriale;
   6. Sa asigure reprezentarea, in cat mai bune conditii, a membrilor sai, la targuri de carte interne si internationale,expozitii, inclusiv sa organizeze asemenea manifestari;
   7. Sa organizeze un centru propriu de documentare;
   8. Sa stabileasca o colaborare stransa cu retelele de difuzare din tara si strainatate;
   9. Sa initieze propuneri legislative favorabile activitatii editoriale.

Art. 7. SER isi propune sa colaboreze, pentru realizarea scopurilor sale, cu:

   1. Uniunile de creatie;
   2. mijloacele de informare mass-media;
   3. Ministerul Culturii si alte institutii specializate;
   4. Bibliotecile si institutiile de cultura si lectoratele romanesti deschise in alte tari;
   5. Casele de cultura straine;
   6. alte asociatii, organizatii si institutii culturale guvernamentale si neguvernamentale din Romania si din strainatate;
   7. cu asociatii de editori si de difuzori.

Cap. III Mijloace materiale – Patrimoniu

Art. 8. Mijloacele materiale necesare desfasurarii activitatii sale provin din:

   1. cota-parte din fondul pentru copia privata;
   2. cotizatiile membrilor sai;
   3. donatii si alte liberalitati individuale sau colective primite cu respectarea reglementarilor legale romane;
   4. sponsorizari si subventii de la organizatii si institutii guvernamentale si neguvernamentale din tara si din strainatate, primite cu respectarea reglementarilor legale romane;
   5. veniturile realizate din activitati proprii (organizare de targuri de carte, publicitate, servicii editoriale etc.).

Art. 9. Pentru administrarea patrimoniului, ca si pentru realizarea de mijloace materiale necesare sustinerii activitatii SER, aceasta isi poate infiinta, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, entitati economice, inclusiv fundatii, ale caror beneficii urmeaza a se utiliza integral, in scopurile mentionate in art. 6.
Cap. IV Organele de conducere

Art. 10. Organul de conducere al SER este Adunarea Generala a Asociatilor, alcatuita din totalitatea membrilor sai. Adunarea generala se intruneste, de regula, in sedinte ordinare si ori de cate ori este cazul, in sedinte extraordinare (convocate fie din initiativa consiliului director, fie la propunerea a cel putin 1/3 din membrii).

Adunarea Generala are drept de control permanent asupra Consiliului Director si asupra cenzorului. Adunarea Generala a SER se considera legal constituita si poate lua hotarari valabile, daca sunt prezenti cel putin jumatate plus 1 din numarul membrilor sai. in cazul in care nu se indeplineste aceasta conditie, Adunarea Generala se convoaca din nou pentru a doua zi, hotararile luate fiind valabile, indiferent de numarul membrilor prezenti. Odata cu convocarea se transmite tuturor membrilor ordinea de zi si documentele ce urmeaza a fi discutate. Hotararile luate de Adunarea Generala, cu respectarea legalitatii si prevederile statutului SER sunt obligatorii si pentru asociatii ce nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.

Art. 11. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:

   1. Stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
   2. Alege si revoca membrii Consiliului Director;
   3. Decide asupra primirii de noi membrii si a pierderii calitatii de membru;
   4. Alege Consiliul Director si presedintele Comisiei de cenzori;
   5. Aproba si modifica statutul SER;
   6. Aproba programul de activitate al Asociatiei pentru anul urmator;
   7. Analizeaza activitatea si ratifica hotararile luate de Comitetul Director intre doua Adunari Generale;
   8. Aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
   9. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil.

Art. 12. Hotararile Adunarii generale prevazute la pct. d, e, f, g, se iau prin vot deschis cu majoritate simpla de voturi. Hotararile de la punctele a, b, c, se iau in acelasi mod cu 2/3 din voturile exprimate.

Art. 13. Consiliul Director este compus din:

   1. Presedinte
   2. 2 membrii cu titlu de vicepresedinti.

Art. 14. Consiliul Director are urmatoarele atributii:

   1. Asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale;
   2. Convoaca Adunarea Generala a SER ;
   3. Prezinta adunarii generale un raport privind activitatea proprie, precum si a organelor din subordine;
   4. Conduce Asociatia pe baza unui program aprobat de Adunarea Generala, in baza mandatului dat de acesta;
   5. Aproba cererile de admitere de noi membrii in perioada dintre doua sesiuni ala Adunarii Generale;
   6. Reprezinta SER fata de membrii sai, precum si fata de terti;
   7. Realizeaza programul de activitate al SER aprobat de terti;
   8. Aproba premierea sau recompensarea unor membrii pentru activitati deosebite;
   9. Aproba angajarea de personal salariat, in masura in care acesta este necesar pentru realizarea activitatilor propuse;
  10. Hotaraste asupra suspendarii calitatii de membru pana la luarea unei masuri definitive de catre Adunarea Generala;
  11. Aproba componenta Comisiei de Lichidare;
  12. Alte sarcini, hotarate de Adunarea Generala;
  13. Unul dintre membrii indeplineste functia de trezorier.

Art. 15. Consiliul Director se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie. Hotararile se iau cu majoritate simpla de voturi.

Art.16. Presedintele SER este ales de Adunarea Generala pe o perioada de 3 ani si poate fi reales la expirarea mandatului sau. El functioneaza si ca presedinte al Consiliului Director si reprezinta SER fata de membrii acesteia, cat si fata de organele puterii si administratiei de stat, fata de terti, precum si in justitie. Presedintele SER coordoneaza activitatea Consiliului Director si raspunde in fata Adunarii Generale pentru activitatea acestuia. Presedintele SER poate delega, in mod temporar, unele atributii unor membrii ai Comitetului Director care raspund, impreuna cu presedintele, de indeplinirea in bune conditii a acestora.

Art. 17. Vicepresedintii SER sunt alesi de Adunarea Generala pe o perioada de 3 ani si pot fi realesi la expirarea mandatului lor. Vicepresedintii colaboreaza cu presedintele si cu ceilalti membrii ai Comitetului Director. Ei pot reprezenta SER in baza mandatului primit, atat de membrii, cat si fata de terti.

Art. 18. in intervalul dintre sedintele ordinare ale Comitetului Director activitatea operativa a SER va fi asigurata de un Comitet executiv format din Presedinte si trei membrii ai Consiliului Director, inclusiv trezorierul.

Art. 19. Cosiliul Director angajeaza personalul renumerat ce asigura aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii generale si ale Consiliului Director:

   1. Un director executiv;
   2. Un contabil;
   3. Alte persoane necesare realizarii activitasilor propuse.

Numarul persoanelor si nivelul salarizarilor se stabileste de catre Adunarea generala.

Art. 20. Directorul executiv al SER este ales de Adunarea generala pe o perioada de 3 ani si poate fi reales la expirarea mandatului sau. Directorul executiv raspunde, impreuna cu ceilalti membrii ai Consiliului Director, de deciziile si hotararile luate de acesta. Directorul executiv coordoneaza realizarea programelor de activitate ale SER si prezinta lunar, Consiliului Director, un raport cu privire la actiunile si programele in curs de realizare, precum si ordinea de zi a sedintelor lunare ale Consiliului.

Art. 21. Cotrolul financiar intern al SER este asigurat de un cenzor.

   1. in realizarea competentei sale cenzorul:
   2. verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
   3. intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
   4. poate participa la sedintele consiliului director fara drept de vot;
   5. indeplineste orice alte atributii stabilite de adunarea generala.

Cap. V. Calitatea de membru

Art. 22. SER are membrii fondatori, membrii activi si membrii de onoare.

Art. 23. Membrii de onoare sunt alesi de Adunarea Generala dintre acele personalitati romane si straine care, in domeniul culturii sau activitatii editoriale, au dus o contributie marcanta la promovarea unei strategii editoriale de natura sa favorizeze raspandirea culturii si spiritualitatii romanesti in tara si strainatate.

Art.24. Membrii fondatori si membrii activi sunt editori – persoane juridice. Membrii fondatori sunt acei editori care au participat la constituirea Asociatiei „ Societatea Editorilor din Romania”. Membrii activi, denumiti in continuare membrii, sunt primiti in Asociatie pe baza unei cereri scrise.

Art. 25. Pierderea calitatii de membru are loc in urmatoarele cazuri:

    * la cerere;
    * desfiiintarea persoanei juridice – in cazul membrilor persoanei juridice;
    * grave incalcari ale statutului si ale legislatiei romane materializate prin prejudicii morale sau materiale cauzate SER.

Art.26. Taxele de inscriere si cotizatiile membrilor se aproba si se modifica de catre Adunarea Generala.
Cap. VI. Drepturile si obligatiile asociatilor

Art. 27. Membrii SER au urmatoarele drepturi:

    * sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale SER;
    * sa faca propuneri privind programele anuale si de perspectiva ale SER;
    * sa reprezinte SER ca delegati la conferinte si congrese nationale si internationale;
    * sa se retraga la cerere din SER;
    * sa fie sprijiniti in justitie printr-o interventie accesorie a SER in calitate de intervenient;
    * sa fie tratati in mod egal cu ceilalti membrii SER.

Cap. VII. Dispozitii finale

Art. 29. Procedura de lichidare si dizolvare a SER urmeaza reglementarile legale prevazute in Ordonanta nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii. Comitetul Director va desemna componenta comisiei de lichidare care va stabili modul de repartizare a patrimoniului SER, cu respectarea legislatiei in vigoare in Romania. in cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii se vor transmite in mod egal catre membrii asociati – persoane juridice, existenti la acea data.

Art. 30. Prezentul statut se poate completa sau modifica la propunerea Consiliului Director sau a 1/2 + 1 din membrii SER, prin hotarare cu majoritatea absoluta de voturi a Adunarii Generale.

SC Editura Orizonturi SRL
SC Saeculum IO
SC Superexim – Editura Lider